Sætningsskader | Tjek dine sætningskader (ALT du skal vide om forskellige skader i murværket)

Hvis du ser revner i murværket på dit hus eller revner i fundamentet, skal du gøre noget ved det. Ellers risikerer du at revnerne udvikler sig og der kan opstå alvorlige sætningsskader. Selvom der måske er tale om overfladiske revner, hvor fugerne slipper stenene i murede facader, kan det udvikle sig til sætningsskader. Ligeledes kan husets indvendige vægge få sætningsskader, fx hvis der er knækkede klinker i baderum, som har givet meget indtrængning af vand i væggene.

Begynder fundamentet eller muren på din bolig at slå revner, bør du få en byggesagkyndig person ud og vurdere revnerne og deres omfang. Jo hurtigere skaderne begrænses, jo nemmere vil det være at udbedre dem, og jo mindre skader vil der generelt blive tale om. Samtidig kan revner i væg indendørs også betyde, at der er sætningsskader eller måske et sprunget vandrør, hvilket ligeledes kræver besigtigelse foretaget af en professionel.

Hvad koster reparation af sætningsskade?

En sætningsrevne kan både være mindre revner af mindre betydning, og flere revner af væsentlig betydning. Det kan derfor være svært at sætte en pris på, hvad det koster at få repareret revnerne. 

Oftest koster udbedring mellem 1.000 og kr og 50.000 kr, hvilket er et meget stort prisspænd. 

Hvis revnen er overfladisk eller hvis der er tale om en ny skade, vil de fleste huse kunne få en reparation i den lave ende af prisspændet. Er soklen, vægge og/eller muren med tydelig sætningsskade i større omfang, er omkostningen tættest på den høje ende af prisspændet.

Generelt ses det, at jo hurtigere du får udbedret sætningsrevner, og er opmærksom på nye revner, jo billigere vil reparationen også blive. Det er på den måde en sammenlignelig situation med en bil, som ruster mere og mere. Hvis ikke der laves rustarbejde, vil rusten brede sig.  

Få 3 gratis tilbud på reparation af sætningsskader

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på reparation af sætningsskader – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Hvorfor opstår der sætningsskader?

I husets fundament opstår sætningsskader gerne fordi huset synker – eller fordi der bliver skabt en bevægelse i huset. Det samme kan være tilfældet med murværket, men her kan sætningsskader også opstå gennem en overfladisk revne som udvikler sig. Er der først opstået revner, er det vigtigt at holde øje med om de udvikler sig. 

Sætningsrevner genkendes som lige eller skrå revner, hvor fugen slipper stenene eller hvor sten er knækket.

Sætningsskader i fundamenter

Sætningsskader opstår oftest fordi jordens bæreevne ændrer sig under husets vægt – altså jordens volumen. Under stor tørke ændrer jordens sammensætning sig, hvormed underlaget for huset kan ændre struktur og højde. Dette kan få huset til at synke. Samme situation kan opstå ved massive oversvømmelser i jorden, eller hvis husets fundament, ved menneskelig påvirkning bliver gjort ustabilt. 

En overfladisk sætningsskade i en sokkel kan hurtigt blive alvorlig, men får du udbedret revnerne, kan du stoppe og begrænse omfanget af skaden. I nogle tilfælde kan det være svært at stoppe igangværende sætning, og de værste revner kan være omfattende. Oftest vil det dog være muligt at udbedre sætningsskader i et rimeligt omfang. 

Sætningsskader i murværket

Hvis ikke dit hus er pudset, har du sandsynligvis et synligt murværk med fuge. Sådanne fuger kan med tiden falde ud, revne og erodere. Oftest skyldes det vind, sol og regn, som påvirker murværket hele året rundt. Også husets hjørner er udsatte. 

Ved udfald eller revner i fuger, kan fugt udvikles bag stenene. Derved bliver der grobund for indtrængen af vand i dit hus’ konstruktioner. Revnerne kan starte i det små, men med tiden udvikle sig til reel indtrængen af fugt i træ, isolering og beton. 

Igangværende sætninger i murværket udvikler sig typisk enten langsomt eller hurtigt, det er ikke til at vide før det sker. Typisk vil huller ikke være reelle sætningsrevner endnu, men kan blive det, hvis de ikke repareres.

Sætningsskader, gamle huse

I gamle huse er det relativt normalt, at der opstår sætningsskader indendørs og udendørs, særligt hvis der ikke er foretaget vedligehold og reparation af revner i murværk og sokkel gennem årene. Reparation af sætningsskader kan forlænge husets levetid med mange år. Foruden selve revnernes betydning for husets konstruktion, kan revner, både udvendigt og indvendigt, også indikere en rørskade, hvorfor sådanne opståede forandringer altid bør undersøges. 

Hvad sker der hvis sætningsskade ikke udbedres?

Hvis der ikke udbedres sætningsskader i en bygning, er den yderste konsekvens, at revnerne udvikler sig i en sådan grad, at huset får fugtskade og i yderste konsekvens vil styrte sammen. En sådan situation er selvsagt ikke ønskværdig. 

Foruden de faktiske fysiske konsekvenser af manglende udbedring af et ustabilt fundament, eller sætningsskade i murværket, vil en tilstandsrapport i et hussalg, give store anmærkninger, som kan skræmme køberne væk, eller presse prisen på huset ned. Dette er ikke ønskværdigt som sælger. Har du lån i boligen, har du samtidig også brug for at den holder sin værdi, for at blive ved med at være en god investering.

Hvor kan en sætningsrevne opstå?

Som beskrevet i ovenstående afsnit, kan en sætningsrevne findes både indendørs og udendørs. Der kan være tale om en enkelt revne i murværk, en ny revne i væggen indenfor eller flere sætningsskader i soklen – både revner i gasbeton / revner i betongulv og udvendige revner i fundament. 

Nedenstående placeringer er typiske for sætningsskader i huse:

Udendørs sætningsrevner

 • Sokkel (revner eller råd i soklen)
 • Mure over døre og vinduer
 • Murværket
 • Gavlender 
 • Husets hjørner
 • I fugerne mellem døre og vinduer

Indendørs sætningsrevner

 • I gulve/ sænket gulv
 • Mellem loft og væg
 • Mellem væg og gulv
 • I væggene
 • I klinker i bad og køkken, knækkede

Hvordan udvikler sætningsrevner sig til sætningsskade?

En sætningsrevne opstår fordi der sker en konstruktionsmæssig påvirkning, eller en påvirkning af huset fra andre omkringliggende elementer. Hvis sætningsrevner opstår, giver det risiko for en sætningsskade, og det er ikke altid nemt at opdage skaden.

Følgende situationer kan være årsag til at sætningsrevner opstår:

 • Et ustabilt fundament, fx ved fejlkonstruktion da huset blev bygget.

En fejlkonstruktion kan fx være, at taget på huset er for tungt, at der ikke er lavet en stabil bærende konstruktion eller at fundamentet ikke er sat på de rette bærende jordlag. Muligvis har der i tiden, hvor huset er bygget, ikke været foretaget en geoteknisk undersøgelse. Denne ville vise hvor dybt der bør graves eller hvilken type fundament der bør etableres, for at jorden kan bære husets vægt. 

 • Vejrets påvirkning, sol, vind og vand

Gennem årene kan skader opstå på baggrund af det danske vejr. Hårde vintre, stærke storme og sommerens UV stråling er elementer som påvirker bygninger, både udendørs og indendørs – og ikke mindst det fundament som husets vægt skal bæres på. 

 • Opfugtning i fundament og vægge

Sætningsrevner som opstår, kan give fugtskader, men opfugtning af huset, fx fra en utæt kloak, kan også få revnerne til at opstå. Hvis der ikke er tilstrækkeligt med afløb til regnvand fra husets tagrender, kan der ligeledes opstå en opfugtning ved nedsivning, som kan skabe sætningsrevner. Fugtudvikling kan samtidig også ske på grund af rørskade, som typisk opdages ved sætningsrevner i væg indendørs eller udsivende vand fra hulrum i væggen. 

 • Temperaturforandringer

Et dårligt isoleret hus vil over året opleve større temperatursvingninger, både indendørs og i husets konstruktioner. Hvis udsvinget mellem varme og kulde – og dermed mængden af kondens, har store variationer, kan det påvirke både vægge, fundamentet og øvrige konstruktioner. Særligt hvis der opstår fugt i væg og gulv, vil sætningsrevner kunne opstå. Samtidig er frostskader og afskalning af puds, almindeligvis opstået på baggrund af fugt og kondens. Kondens opstår bl.a. af temperaturforskelle og isoleringsproblemer. 

 • Rust i murværker
 • Bevægelser i jorden under huset (fx rystelser i undergrunden ved omfattende tung trafik på jorden i nærheden eller ved grundvandssænkning)
 • Materialer som påvirker hinanden i konstruktionerne. 

Hvordan foretages udbedring af sætningsskader?

Hvor stor en indsats det kræver, at udbedre sprækker og revner, afhænger dels af omfanget på skaden og dels af årsagen til skaden. Nogle overfladiske revner på facaden af huset, kræver måske blot, at der lægges ny fuge og eventuel mørtel i revnen, eller at der foretages en pudsning. 

Pudsede facader kan også godt få afskalning over tid, som vil forværres hvis overfladen ikke lukkes. 

Større sætningsskader i sokkel kan derimod kræve en undersøgelse af undergrunden under huset, som muligvis har fået en bevægelse. Har kældervæggene, i hus med kælder, følgeskader af manglende stabilisering under huset, vil det også kræve en større indsats. Uanset hvad, er vejen frem, at få en byggesagkyndig ud og vurdere revnen/skaden og eventuelt jordbundsforholdene. 

Hvis der antaget er sket en udtørring af jorden under huset – altså forskydninger i jordlagene, vil det kræve stabilisering af fundamentet. Det kan udbedres ved at sætte armeringsjern i husets konstruktion og ved at lave en pælefundering af fundamentet. Sådan en indsats ses nødvendig, når der er en omfattende skade. 

Dækker forsikringen udbedring af sætningsskader?

Desværre er sætningsskader ikke altid dækket af dit forsikringsselskab – særligt ikke hvis skaderne har været konstateret i tilstandsrapporten ved køb af huset. I nogle forsikringer tages der også højde for husets alder. 

Ofte dækker forsikringen sætningsskader som giver følger – altså dækkes følgerne som kan komme af sætningsrevner, men ikke eksisterende eller nye revner. Det vil dog altid være en individuel vurdering, som kræver at skaden besigtiges af dit forsikringsselskab. 

I forsikringssager kan det sommetider være svært at vurdere, hvornår der er dækning for skader, og hvornår der ikke er, og betingelserne kan være tvetydige. I sager hvor der opstår uenighed om dækning af sætningsrevner, kan det være en god idé, at alliere sig med en byggerådgiver, og eventuelt en advokat med speciale i bolig/byggeri og forsikring. 

Kan sætningsskader repareres?

Udbedring af sætningsskader kan både være rimeligt hurtigt ordnet med ny mørtel og ny fuge, eller være et større projekt, som kræver et omfattende indgreb (fx med ekstrafundering og støbning af armering, pæle m.v.) 
Overordnet set kan langt de fleste skader repareres, men indsatsen der kræves, kan variere fra lille til meget stor. Jo større skade, jo værre er problemet. En professionel byggesagkyndig kan hjælpe dig med at vurdere hvor omfattende din skade er, og hvad du bør gøre ved problemet.

Hvordan reparerer man revner i mure?

For at du ved hvad der skal til, for at reparere sætningsrevner, er det en god idé, at få en professionel bygningssagkyndig ud og vurdere skaden. Er revnen/revnerne omfattende, er indsatsen nødvendig, en anden end hvis der er tale om en mindre skade, hvor der er en overfladisk revne. Jo flere revner der er, jo større behov er der, for at vurdere skadens omfang og gøre noget ved det. Typisk vil der være tale om, at revnen skal repareres og at der skal vurderes om flere kan opstå. Frostskader kan være harmløse, mens forandringer i jorden under boligen, er mere alvorlige. 

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere