Jordbundsundersøgelse pris – Find din pris på jordbundsundersøgelse

Skal du bygge nyt hus, skal det ske på bæredygtige jordlag. Opnåelse heraf kræver en geoteknisk undersøgelse – også kaldet en jordbundsundersøgelse. 

Skal du bygge nyt hus, skal det ske på bæredygtige jordlag. Opnåelse heraf kræver en geoteknisk undersøgelse – også kaldet en jordbundsundersøgelse. 

Jorden undersøges for eventuel forurening og jordbundsforhold, som viser hvor dybt der skal graves, førend der er stabile jordlag til etablering af et fundament. 

Hvis der ikke foretages undersøgelser af jordbundsforhold inden bebyggelse igangsættes, kan fundamentet risikere at sætte sig, og dermed slå revner, fordi der ikke er tilstrækkelig stabilisering under det. 

Samtidig kan du risikere, at der ligger forurenet jord under byggeriet, som kan være sundhedsskadeligt for mennesker, dyr og natur. 

Uden jordbundsanalyse, kan der være store konsekvenser ved etablering af fundamentet til huset / bygningen du gerne vil bygge. 

Hvad indebærer en undersøgelse af jordbundsforhold?

En geoteknisk undersøgelse – jordbundsundersøgelse, består dels af en eller flere boringer, dels af en prøve som måler jordens ph-værdi og slutteligt en undersøgelse af jorden for forurening. 

Hvor mange boringer der kræves, afhænger af placeringen på huset og af hvad din boring eller boringer viser. Nogle placeringer kan være meget svære at bygge på, hvormed det nogle gange godt kan svare sig, at foretage yderligere boringer, for at undersøge om jorden har en mere optimal sammensætning andetsteds på grunden. 

Boringerne foretages et stykke ned i jorden, og med op af boret kommer en søjle af jord, som viser de forskellige jordlag i forskellige dybder. I boringen skal der gerne kunne findes bærende jordlag, og et ikke alt for højt vandindhold. 

Hvis der er højt vandindhold, kan det kræve, at der skal graves en del dybere, for at komme forbi sådanne lag. Jo dybere der skal graves, jo mere sand skal der fyldes oveni udgravningen (til en sandpude til fundamentet). Samtidig kan manglende bærende jordlag betyde, at der skal pælefunderes, hvilket kan kræve en del ekstra arbejde. 

Alt i alt, koster fundering mere, jo dybere der skal graves for at finde bærende jordlag. 

Hvad koster en jordbundsundersøgelse?

Hvis boringen viser, at der ikke nemt kan etableres fundament til huset på den pågældende placering, kan det blive nødvendigt, at der foretages supplerende boringer på andre placeringer. Det samme gælder hvis der forefindes forurenet jord i boringen.

Jordbundsundersøgelse pris: For et almindeligt parcelhus, og lignende bebyggelse, udføres typisk to boringer. To boringer koster cirka 7.500 kr inklusive moms. Hvis du skal have en ekstra boring (eller flere) koster disse cirka 1850 kr pr. stk. En enkelt boring koster cirka 6250 kr inklusive moms. 

Ekstra omkostninger til en jordbundsundersøgelse

Ligesom med andre forhold på en byggegrund, kan en jordbundsundersøgelse have flere omkostninger end man som udgangspunkt forventer. Det kan der være flere grunde til. Se nedenstående faktorer som kan være fordyrende ved en jordbundsundersøgelse: 

  • Behov for at der udføres flere boringer end forventet
  • Overgravning af ledninger og rør i jorden (ledningsansvar hos borefirmaet koster cirka 3.500 kr inklusive moms)
  • Hvis borebilen sidder fast og skal trækkes fri fordi terrænet ikke er farbart eller er blokeret (typisk cirka 3.500 kr inklusive moms)
  • Spor efter den tunge borerig bil kan ses på grunden. Hvis disse skal minimeres kan der udlægges køreplader af PVC. Disse koster cirka 1.250 kr inklusive moms.

Bemærkning: ved jordbundsundersøgelse i områder hvor der ikke er adgangsforhold til en borerig, som skal foretage boringerne, skal der istedet kranbores eller håndbores. Dette kan medføre tillæg til omkostningen for undersøgelsen. 

Få 3 gratis tilbud på Jordbundsundersøgelse

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på Jordbundsundersøgelse – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Hvornår skal man bruge en undersøgelse af jordbundsforholdene?

Skal du i gang med et nybygget hus eller opførelse af en anden type bygning, som ikke er en letvægtsbygning, som fx et skur, skal der laves jordbundsundersøgelser. Der tages en jordbundsprøve og foretages analyser af prøvens indhold. 

Hvor mange prøver din jordbundsundersøgelse kræver – og hvor omfattende undersøgelsen bliver, afhænger af byggegrunden og grundens beliggenhed. Det kan have store konsekvenser for huset, hvis der ikke udføres jordbundsundersøgelser. Af samme grund er det flere steder lovpligtigt at undersøge jordbundsforholdene inden der gives byggetilladelse.

Er en jordbundsundersøgelse lovpligtig på en byggegrund?

I mange kommuner er der ikke krav om en undersøgelse af jordbundsforholdene før der igangsættes en byggerproces. En del kommuner vil dog kræve, at du foretager jordbundsundersøgelser, førend du får lov at igangsætte bebyggelse. 

På mange grunde, til et almindeligt parcelhus, foreligger der allerede geoteknisk undersøgelse – jordbundsundersøgelse. Muligvis kun af om der foreligger forurenet jord, men typisk vil jordens styrke måles inden byggegrunden sættes til salg. 

Undersøgelsen skal dog typisk også udføres af dig som bygherre, så du kan tage forbehold i købsaftalen, i det tilfælde at undersøgelsen viser, at der er forurenet eller at det er nødvendigt at stabilisere jorden (grave ud og lægge ekstra sand), for at bygge på grunden. 

Det kan også være en god ide, at få fastlagt jordforbehold som generelt vilkår i købsaftalen. 

Hos mange forsikringsselskaber kræver tegning, at der foretages geotekniske undersøgelser førend huset bygges og der skal desuden foreligge en byggeskadeforsikring. Det gælder uanset om der er tale om en almindelig parcelhusgrund, en naturgrund eller industri. 

Jordbundsundersøgelser er forudsætningen for, at bygningens fundament står på tilstrækkelig styrke, til at du ikke senere skal forholde dig til sætningsskader. 

Samtidig kan manglende jordbundsundersøgelser og senere opdagelse af forurering betyde, at forsikringen ikke vil dække at jordfladen saneres og ny jord etableres ved dit byggeri. 

Hvad sker der når undersøgelsen er lavet?

Når du har fået lavet en jordbundsundersøgelse, med aftalte antal boringer, sendes disse til analyse. Analysen viser hvor meget vand der er jorden, om der er forurenet og om hvad jordens PH-værdi er. 

Samtidig ser undersøgelsen på sammensætning af jordlagene, og dermed hvilken type fundament huset skal udføres på, for at det står stabilt på jorden og dermed ikke får skader med tiden. 

Inde på officielle geodatakort på internettet, kan du se om det område din byggegrund ligger i, er klassificeret som forurenet. 

Typisk vil en del områder have en klassificering som “let forurening” – gerne i byområder. Det skyldes ofte, at der har ligget eller stadig ligger fabrikker, virksomheder og installationer i nærområdet, som i en eller anden grad har spredt forurening ud i jorden over tid. Næsten alle byggegrunde i byzoner har denne status i forurening. Har du en byggegrund i en byzone, skal du således ikke fortvivle. 

Kommer din jordbundsundersøgelse tilbage med resultater som viser reel forurening, bør der dog gøres noget ved det. Enten udføres der en sanering eller også kan du, via et forbehold i købsaftalen, muligvis afhænde grunden.

Hvad hvis min jordbundsundersøgelse viser forurening?

Hvis din jordbundsundersøgelse kommer tillbage fra laboratoriet med påvist forurening, er første mulighed at fjerne forureningen. Det kan stamme fra mange forskellige slags påvirkninger som har forurenet jorden – det kan fx være olietanke, vejanlæg, jernbaner, fabrikker m.v.

En professionel indenfor jordbundsforhold, skal hjælpe dig med at vurdere, hvad det vil kræve at fjerne forureningen og præsentere dig for de forskellige løsninger, der kan være for dig i en sådan situation. Det handler nemlig ikke kun om, at der kan udføres en sanering med udskiftning af jordoverfladen m.v. Det handler også om, at en kortlægning af forurening, kan få betydning for dine salgsmuligheder på et senere tidspunkt.

Har du allerede købt grunden før geotekniske undersøgelser har afsløret en eventuel forurening, skal du have fat i dit forsikringsselskab og finde ud af, om du er dækket af din husforsikring. 

Samtidig skal du også kontakte kommunen og finde ud af, om du kan være dækket af den offentlige oprensningsordning. Mange forsikringsselskaber vil bede dig om at undersøge netop dette, så det ikke er dem der skal dække skaden. 

Læs dine vilkår for din forsikring, inden du ringer dem op, så du ved hvad du har ret til at få dækket og så du er forberedt inden samtalen. 

Sanering af den forurenede jord

Hvis en oprensning af grunden er mulig, skal den forurenede jord fjernes og erstattes af ny jord. Når den nye jordflade er lagt, skal der laves en ny jordbundsundersøgelse, så det kan påvises, at grunden er saneret og forureingen fjernet. 

Hvem bestiller min jordbundsundersøgelse?

Som udgangspunkt er det bygherre der bestiller en jordbundsundersøgelse. Skal byggeriet udføres af et firma, fx et typehusfirma vil en jordbundsundersøgelse dog ofte kunne være en del af entreprisen. Det samme gælder iøvrigt en byggeskadeforsikring. 

Vælger du at overlade alle de praktiske og tekniske opgaver til firmaet du entreer med, sørger dette typisk også for, at byggeopgaven udføres i den rette dimensionering, som tager udgangspunkt i din jordbundsundersøgelse. Ydermere vil de også sørge for, at du efterfølgende får en ibrugtagningstilladelse.

Hvad betyder ekstrafundering?

Når der udføres en jordbundsundersøgelse, ses jordens sammensætning og deraf ved eksperter indenfor byggeri, hvorledes de forskellige jordlag fungerer i forhold til fundering. Jorden består typisk af muldjord, lerjord og sand. Fordelingen herimellem afgør om der skal laves ekstrafundering.

Nogle gange kan de eksisterende jordlag ikke fungere som fundament, og der vil med tiden opstå sætningsskader i en bygning, hvis der ikke ekstrafunderes med sand på sådanne jordflader. Ekstrafundering betyder altså, at der graves en del jordlag af området, ned til bærende lag – lavere end frostfri dybde og lægges et lag sand herpå. 

Der lægges sand på til den rette dybde nås. 

Rigtig mange byggegrunde kræver ekstrafundering i større eller mindre omfang. Omkostningen hertil stiger dels med mængden af muld som skal graves af (og afhændes) og dels med den mængde sand der skal leveres og bearbejdes så jorden komprimeres. 

Hvad er sætningsskader?

Hvis der ikke er foretaget en geoteknisk undersøgelse af en grund, inden der igangsættes byggeri, kan bygningen med tiden få sætningsskader

Det kan opstå hurtigt hvis bygningsfundamentet er meget svagt, eller opstå langsomt over mange år, på et lidt mere stabilt underlag, som dog ikke er stærkt nok til at bære huset. 

Sætningsskader er typisk sprækker i sokkel og bygningsfundament. I starten er de små og virker måske ubetydelige. Med tiden vokser de sig større. 

Revner er lig med indtrængen af vand, hvorfor der ved sætningsskader også kan opstå fugtskade. 

Fugt og ustabilitet kan i sidste ende blive fatalt for huset og resultere i en sammenstyrtning. Længe før dette scenarie har huset dog måske haft problemer med fugt og svamp i vægge og gulv.

Skal du udbedre sætningsskader, er det vigtigt at komme igang tidligt i udviklingen. Jo mindre skaderne er, jo mere effektivt kan de udbedres. 

Alle hulrum som opstår, skal udfyldes med cement og fuge. Er revnerne dybe injiceres materialet, fx som flydende fuge. Vil du hindre at skulle ud i en sådan proces, er det en god idé, at investere i en jordbundsundersøgelse af grunden, så der ikke opstår sådanne skader i dit hus. 

FAQ

Hvad koster en jordbundsanalyse?

Skal du have lavet en jordbundsundersøgelse på din grund eller ved en tilbygning til dit eksisterende hus, kan prisen herfor være meget forskellig. Dels afhænger prisen for den geotekniske undersøgelse af, hvor mange boringer skal der foretages og dels af de forhold der er omkring grunden. Viser den første jordbundsundersøgelse manglende bæredygtige jordlag, eller forurening, skal der typisk tages flere prøver.

Hvad koster en geoteknisk rapport?

Den geotekniske undersøgelse af bæredygtige jordlag koster mellem 6.500 kr og 15.000 kr. Omkostningen defineres af de forhold der er på grunden, hvor mange boringer der kræves og hvad boringerne viser. En geoteknisk undersøgelse til et parcelhus koster typisk cirka 7.500 kr. 

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere